تبلیغات
آموزش هنر در خانه - تعبیر خواب دیدن شتر , تعبیر دیدن شتر در خواب
آموزش هنر در خانه


آموزش بافتن لباس قلاب بافی ، جدید ترین مدل های قلاب بافی، اموزش قدم به قدم قلاب بافی بهار 90، طرح نقشه های قلاب بافی،  مدل برای قلاب بافی،  مدل زیبای گلدوزی، مدل قلاب بافی نوزادان، مدل های زیبا قلاب بافی کودکان

آموزش تصویری بافتنی

محصولی ویژه برای دختر خانوم های جوانی كه می خواهند همیشه تك باشند

كامل ترین و جامع ترین مجموعه آموزش بافتنی دوبله فارسی

به راحتی با كمترین هزینه و در منزل بافتنی ببافید 

آموزش كاملا تصویری ، گام به گام و بسیار ساده

1 DVD همراه با كتاب و سی دی 

ابتدا محصول  را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید
سپس وجه کالا  را به مامور پست بپردازید

قیمت : با تخفیف ویژه فقط 5,500 تومان
برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید
جذابیت خود را چند برابر كنید

محصول جدید و پرطرفدار برای سال 1390

یك هدیه منحصر به فرد و فوق العاده

هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید.....

طراحی متفاوت و خیره كننده

برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید
شامپو رفع سفیدی مو

با این شامپو دیگر نیازی به رنگ مو ندارید

فقط در 10-15 دقیقه با موهای سفید خداحافظی كنید

بهترین محصول در زمینه رفع سفیدی مو

با طرز استفاده بسیار آسان كه شما را شگفت زده خواهد كرد

فروش ویژه برای اولین بار  در ایران

همراه با كتاب آرایش مدرن بعنوان هدیه

ابتدا محصول  را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید
سپس وجه کالا  را به مامور پست بپردازید

قیمت : با تخفیف فقط 5,000 تومان

برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید


 

لاغریافزایش قد


بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 15 فروردین 1391


حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن شتر درخواب بر ده وجه بود.

اول: پادشاه عجمی،

دوم: مردی امیر،

سوم: مرد مومن،

چهارم: سیل،

پنجم: فتنه و آشوب،

ششم: آبادانی،

هفتم: نصیب شدن زن ،

هشتم: حج،

نهم: نعمت،

دهم: مال

شتر عربی، دلیل بر مردم عرب كند و شتر عجمی، دلیل بر مردم عجمی و بدانكه شتربانی به تاویل خداوند به تدبیر و ولایت بود و راست كننده كارها بود.
یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شترجهاز دار رفتن به کعبه یا کاری که ثوابی در آن حد دارد

دیدن شتر بی جهاز که گرد او جمع شدند بر گروهی مهتر گردد

اگر بر شتر سوار شده دولت یابد

اگر مهار شتر در دست می کشد بر گروهی حکم کندآنلی بیتون مى‏گوید:

1ـ اگر خواب ببینید شتری در حال كشیدن بار است ، دلالت بر آن دارد كه با وجود صبر و طاقت فراوان ، غم و اندوه كوچكترین امیدهای شما را بر باد خواهد داد .

2ـ اگرخواب ببینید شتری از آن شماست ، دلالت بر آن دارد كه دارایی فراوانی از طریق استخراج مهدن به دست خواهید آورد .

3ـ اگر گله شتری در خواب ببینید ، علامت آن است كه از بستر بیماری با سلامت بر می خیزید و همان زمان كه فكر می كنید دیگر كسی به یاری شما نخواهد آمد ، افرادی برای امداد به نزد شما خواهند آمد ....

 ( بقیه موارد در ادامه مطلب)لوک اویتنهاو می گوید :

شتر : کار و تلاش در پیش روی شماست

نوازش کردن شتر : شخصی از شما سواستفاده خواهد کرد

شتر با بار : ارثی از دور دستها به شما خواهد رسید

سوار آن شدن : مسافرت همراه با مشقت

زدن شتر : شما بی جهت به یک دوست تعدی خواهید نمود


محمدبن سیرین گوید:


اگر كسی خود را بر شتری مجهول بیند كه به شتاب همی رود، دلیل كند به سفر رود. اگر بیند بر شتری جولان همی كرد، دلیل است غمگین و متفكر شود. اگر بیند بر شتری نشسته بود و راه گم كرده می راند و ندانست راه راست كجاست، دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت. اگر بیند ماده شتری یافت، دلیل است بر این كه زن خواهد. اگر شتر با بچه بود، آن زن كه خواهد با فرزند بود. اگر بیند شتر از وی روی بگردانید و مطیع او نشد، دلیل است اندوهگین شود.حضرت دانیال گوید:

اگر بیند بر شتر مست خشم آلود نشسته بود، دلیل كه بر مردی بزرگ غلبه كند. اگر بیند با شتری جنگ و نبرد می كرد، دلیل است با مردی عجمی كه دشمن بود وی را، خصومت افتد. اگر بیند كه رمه شتران را همی چرانید و دانست از ملك او بود، دلیل كند كه وی را ولایتی بود و به مردم آن ولایت فرمانروا شود. اگر بیند شتر را همی دوشید ، دلیل است از پادشاه مال یابد بر قدر ان شیر كه دوشیده بود. اگر بیند به جای شیر از پستان شتر خون آمد، دلیل است آن مال كه بدون رسد حرام بود. اگر بیند ماده شتری كسی بدو بخشید، یا از كسی بخرید، دلیل كه زن خواهد یا كنیزك بخرد. اگر بیند ماده شتری كه از او بود بگریخت یا دزد برد،دلیل است از زن جدا شود یا در میان ایشان خصومت افتد. اگر بیند ماده شتر او بمرد، دلیل كه زنش بمیرد. اگر بیند كه شتر بچه آورد، دلیل كه زنش بچه آورد و مالش زیاد شود. اگر ماده شتری دید به امیدی كه دارد برسد. اگر بیند كه گوشت شتر می خورد، دلیل است بیمار گردد.ابراهیم كرمانی گوید:

اگر بیند كسی گوشت شتر بسیار بدو داد، دلیل است مال یابد به قدر گوشت شتر. اگر بیند كه شتر را قربانی می كرد و گوشت او را به هر كسی می داد، دلیل كه مردی بزرگ در آنجا قربانی شود یا بمیرد. اگر بیند كه شتری مجهول در پس او همی آید، دلیل كه سرگشته و متفكر شود. اگر بیند كه شتری را قهر و زبون خویش كرد، دلیل است دشمن را مقهور خویش كند. اگر بیند كه رمه شتران در زمینی یا در دهی جمع می گردید،دلیل است در آنجا دشمن جمع شود، یا سیل در آنجا خرابی كند یا بیماری در مردم آن موضع مستولی شود. اگر بیند كه شتران بار گندم و جو داشتند، دلیل است از آن دشمن در آنجا خیر و بركت بود.جابر مغربی گوید:

اگر بیند بر شتر یك ساله نشسته بود، دلیل است اندوهگین شود. اگر بیند از اندام شتر وی خون زایل شود، دلیل كه سعادت و نعمت دنیا یابد به قدر آن خون. اگر بیند مهار شتری می كشید، دلیل است بافردی فرمانبردار او را خصومت افتد. اگر بیند كه در بیابان شتر بسیار یافت، دلیل است بر بزرگی و فرمانروائی او بر جماعت بیابانگرد. اگر بیند كه دو شتر یافت، دلیل كه مال یابد. اگربیند كسی وی را شتری داد، دلیل كه به قدر و قیمت آن منفعت یابداز كسی. اگر بیند كه قومی شتری بكشتند و گوشت آن قسمت كردند، دلیل كند كه در آن موضع مردی دارا بیمرد و مال وی را قسمت كنند به میراث.اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند كه شتران بسیار داشت و دانست كه آن جمله ملك وی است و از شتران اعرابی بودند، دلیل است در دیار عرب پادشاه گردد. اگر شتران عجمی بودند، دلیل است در دیار عجم پادشاه گردد. اگر زنی بیند شتری با بخورد، دلیل كه از پادشاه مال و نعمت یابد و بدانكه پوست شتر نیز همین. دلیل را دارد و بعضی از معبران گفته اند: میراث یابد. اگر بیند كه شتر با او سخن گفت، دلیل است خیر و نیكی بدو رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین های گرم. شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می شود لذا وقتی در خواب های ما شکل می گیرد و ظاهر می شود نمی تواند با سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد. سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گویای مسافرت است برای بیننده خواب. داشتن شتر های بسیار در حالی که در عالم خواب می دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است آمیخته به برتری و حکم روائی. شتر ماده نیز مثل اسب ماده به زن تعبیر می شود شیر دوشیدن از شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است. نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست. اگر دیدید بر شتری نشسته اید و شتر بی هدف جست و خیز می کند و این طرف و آن طرف می رود غمی و اندوهی برای شما می رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می آید که از حل آن عاجز می مانید. چنان چه دیدید شتران بسیاری جائی جمع شده اند که نه آن شتران به شما تعلق دارند و نه صاحب آن ملک را می شناسید حادثه ای پیش می آید که جنبه عام دارد و شما را نیز شامل می شود. مثل سیل جاری می شود یا زلزله اتفاق می افتد یا بیماری همه گیر بروز می نماید. خون شتر مال حرام است. اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می غرد کسی که از شما غوی تر است علیه شما خشم می گیرد و اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته اید و می کشید کسی قوی تر از خودتان را مطلع می کنید. اگر شتر خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می کنید. اگر پشم شتر داشتید مالی نصیب شما می شود و اگر دیدید در خواب زانوی شتری را می بندید در کار بزرگی تدبیر می کنید و موفق می شوید.

طبقه بندی: تعبیر خواب، 
برچسب ها: تعبیر ابن سیرین، تعبیر خواب، تعبیر خواب ابراهیم كرمانی، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب امام جعفر صادق، تعبیر خواب جابر مغربی، تعبیر خواب حضرت دانیال، تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر خواب دیدن شتر در خانه، تعبیر خواب دیدن شتر های مشکی بزرگ، تعبیر خواب شتر، تعبیر خواب لوک اویتنهاو، تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی، تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام، تعبیر دیدن شتر، تعبیر دیدن شتر در خواب، تعبیر دیدن شتر های بزرگ در خواب، تعبیر دیدن شتر های زیاد در خانه، تعبیر شتر در خواب، تعبیرخواب ببینید سوسكی روی بدن شما راه می رود، تفسیر خواب شتر، تفسیر دیدن شتر در خواب، خواب دیدن شتر، خواب شتر، دیدن خواب شتر، شتر، شتر در خواب، معنی خواب، معنی خواب شتر، معنی شتر در خواب، تعبیر اگر گله شتری در خواب ببینید، تعبیر اگر بیند بر شتری نشسته،
ارسال توسط admin
تبلیغات


آرشیو مطالب
نظر سنجی
از کدام مطالب ما بیشتر راضی بودید؟؟امکانات جانبی