تبلیغات
آموزش هنر در خانه - تعبیر خواب دیدن دست , تعبیر دیدن دست در خواب
آموزش هنر در خانه


آموزش بافتن لباس قلاب بافی ، جدید ترین مدل های قلاب بافی، اموزش قدم به قدم قلاب بافی بهار 90، طرح نقشه های قلاب بافی،  مدل برای قلاب بافی،  مدل زیبای گلدوزی، مدل قلاب بافی نوزادان، مدل های زیبا قلاب بافی کودکان

آموزش تصویری بافتنی

محصولی ویژه برای دختر خانوم های جوانی كه می خواهند همیشه تك باشند

كامل ترین و جامع ترین مجموعه آموزش بافتنی دوبله فارسی

به راحتی با كمترین هزینه و در منزل بافتنی ببافید 

آموزش كاملا تصویری ، گام به گام و بسیار ساده

1 DVD همراه با كتاب و سی دی 

ابتدا محصول  را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید
سپس وجه کالا  را به مامور پست بپردازید

قیمت : با تخفیف ویژه فقط 5,500 تومان
برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید
جذابیت خود را چند برابر كنید

محصول جدید و پرطرفدار برای سال 1390

یك هدیه منحصر به فرد و فوق العاده

هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید.....

طراحی متفاوت و خیره كننده

برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید
شامپو رفع سفیدی مو

با این شامپو دیگر نیازی به رنگ مو ندارید

فقط در 10-15 دقیقه با موهای سفید خداحافظی كنید

بهترین محصول در زمینه رفع سفیدی مو

با طرز استفاده بسیار آسان كه شما را شگفت زده خواهد كرد

فروش ویژه برای اولین بار  در ایران

همراه با كتاب آرایش مدرن بعنوان هدیه

ابتدا محصول  را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید
سپس وجه کالا  را به مامور پست بپردازید

قیمت : با تخفیف فقط 5,000 تومان

برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید


 

لاغریافزایش قد


بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 13 فروردین 1391
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود مگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در دست ها و یا زیادتی. برخی از معبران نوشته اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی دیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند. اگر زیادتی در دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است. زینت در دست ها برای زنان نیکو است و کلا خوب است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد. اگر در خواب ببینید که دست ها را به هم افکنده اید دچار فقر و تنگدستی می شوید و چنانچه ببینید دست اضافه آورده اید به نوشته نفایس الفنون کار نیک انجام می دهید. اگر در خواب ببینید که دستتان لمس شده و کار نمی کند نشان آن است که از یاری دیگران نا امید و دلسرد می شوید.لوک اویتنهاو می گوید :


تعبیر خواب دیدن دست فردی دیگر : ملال

تعبیر خواب دیدن دست بریده شده یا زخمی .... ( بقیه در ادامه مطلب)

تعبیر خواب دیدن دست بریده شده یا زخمی : بدبختی

تعبیر خواب دیدن دستان زیبا : در امور کاری موفقیتی خواهید داشت

دستان کوچک : خیانت

تعبیر خواب دیدن دستان پشمالو : شکست

دستان زیاد داشتن : پولی به دستتان خواهد رسید و یا از شما تجلیل خواهد شد

فقدان دست راست : از دست دادن پدر

فقدان دست چپ : از دست دادن مادر

شستن دستان : اطرافیانتان ازشما قدردانی خواهند کرد

فشردن دست کسی : آشنایی با فردی جدیدمحمدبن سیرین گوید:


اگر بیند كه قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل كه برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش بریده بیند، دلیل كه از كسب و كار و مراد خویش باز ماند. اگر بیند كه به یك دست دست دیگر را باز می كرد، دلیل است بر كسب خود ظلم و بیداد كند. اگر بیند كه دست خویش را به كار می بُرد، دلیل كه او را دل به هوای كسی مشغول شود. اگر بیند كه كفهای دست بر هم می زند، دلیل كه با كسی پیوندد یا كسی را به نكاح آورد. اگر بیند كه در شهر وی، یكی را بیاوردند و دست او را ببریدند، و دیگری را به دار زدند، دلیل كه امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید. اگر بیند كه دست او شل شده، دلیل كه برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد. اگر بیند كه همچون چهارپایان به چهار دست و پای همی رفت، دلیل كه حاجتی محال جوید و به دشواری برآید. اگر بیند كه هر دو دست او می لرزید، دلیل است كه از كسب فروماند. اگر بیند كه دست او مادرزاد خشك است، دلیل كند كه از صدقه دادن و كار خیر بازماند.ابراهیم كرمانی گوید:

اگر بیند كه چپ شده است و كارها به سمت چپ می كرد، دلیل كه كارهای پوشیده كند و حاجتش روا شود، خاصه كه كارزار به دست چپ كند. اگر بیند كه دست ها را به سوزن نیل كرده است، دلیل كه همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال. اگر بیند كه دستش بریده گردید و ندانست كه دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگ ربیند كه دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد كه است، دلیل است بر قوت احوال آن كسان كه یاد كرده شد. اگر بیند كه چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است كه دست از عصیان بازدارد و حرام نكند و راه خیر كند و بعضی از معبران گویند: دست بریدن در خواب، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش كند. اگر بیند كه دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل كه دروغگو و بی امانت است.جابر مغربی گوید:

اگر بیند كه دست خویش را چون چنبر درگردن كرده است، دلیل كه كردار نیك و نماز و طاعت كند و حج و غزا كند و خیرات بجا آورد. اگر بیند كه دست او را از جائی كوتاه كردند، دلیل است مقصودی كه دارد بر می آید از كسی كه از او یاری خواهد. اگر بیند كه دست او كوتاه و پا دراز شد و از تركیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فسادِ پیشه و منفعت وی كند. اگر بیند كه پادشاهی دست راست او ببرید، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ كند. اگر بیند كه دستش از تن او تحویل كرد به بدن پیغمبری، یا كسی از اهل زهد و صلاح، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد، یا كسی بر دست او توبه كند و به خدای تعالی باز آید، همچنان كه بر دست پیغمبران و زاهدان توبه كنند. اگر بیند كه دستش تحویل كرد به تن پادشاهی، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است، دلیل بر خیر و صلاح دین كند. اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است، دلیل بر شر و فساد دین كند. اگر بیند كه یك دست و ی دراز شد، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی كند و به امیدی كه دارد برسد. اگر بیند كه به هر دو دست می رفت، دلیل است در كار خویش اعتماد نماید و معبران گویند: از خویشان منفعت یابد. اگر بیند كه دست با او سخن گفت، دلیل كه معیشت او نیكو است. اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند.اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگی و پادشاه یابد. اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل كه دولتش زایل شود. اگر بیند كه دست ها را با اشنان می شست، دلیل است كه ازخیر او ناامید شود، آن كه امید دارد. اگر بیند جانوری كه به تاویل نیك باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد، یا بیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد، دلیل كه غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت كارِ وی محمود است. اگر آن جانور به تاویل بد است، تاویل خواب به خلاف این است. اگر بیند دست راست او خشك شد، دلیل بر فساد صحت او كند. اگر بیند كه دست كسی را به دست گرفته یا دست در گردن كسی در آورد و ندانست آن كس زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است. اگر بیند كه از دست مشركی، دست اورنجن سیمین كرد، دلیل است مشركی بر دست او مسلمان شود.یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شکستن دست مصیبت بودآنلی بیتون مى‏گوید:

1ـ دیدن دستهای زیبا در خواب ، علامت آن است كه به سرعت نام شما مشهور می شود و امتیازات بزرگی به دست می آورید .

2ـ دیدن دستهایی زشت در خواب ، نشانة آن است كه به دام فقر و نومیدی خواهید افتاد .

3ـ اگر در خواب لكة خونی ، روی دستی ببینید ، علامت آن است كه از خانوادة شما انتقادی نامعقول و دور از ذهن خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید دستتان زخمی شده است ، علامت آن است كه برای رسیدن به چیزی حداكثر تلاش خود را می كنید اما شخص دیگری زودتر از شما آن را تصاحب می كند .

5ـ دیدن دست قطع شده در خواب ، علامت آن است كه مردم قادر به دركِ تفكر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی كنید .

6ـ اگر در خواب احساس كنید دست خود را سوزانده اید ، علامت آن است كه برای به دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام می كنید و برای همین با شكست مواجه می شوید .

7ـ اگر خواب ببینید دستتان از موهای بلند پوشیده شده است ، علامت آن است كه در محدودة كارهای خود فرد مقتدر و بزرگی نمی شوید .

8ـ اگر خواب ببینید دست شما بزرگتر از حد طبیعی است ، نشانة آن است كه در زندگی پیشرفت می كنید . اگر خواب ببینید دست شما كوچكتر از حد طبیعی است ، نشانة آن است كه در زندگی پیشرفت و موفقیتی نخواهید داشت .

9ـ اگر در خواب دستهای خود را كثیف و خاك آلود ببینید ، دلالت بر آن دارد كه با دیگران از روی حسادت و دور از انصاف رفتار خواهید كرد .

10ـ شستن دست در خواب ، نشانة شركت در جشن و شادمانی است .

11ـ اگر زنی در خواب دستهای خود را ستایش كند ، علامت آن است كه توجه مردی را به خود جلب می كند و سالها در كنار او زندگی خواهد كرد .

12ـ اگر زنی خواب ببیند مردی دستهای او را در دست می گیرد ، علامت آن است كه به اعمال نامشروع كشیده خواهد شد .

13ـ اگر زنی خواب ببیند دست به آتش می زند ، علامت آن است كه به مقام والایی دست خواهد یافت .

14ـ اگر خواب ببینید دستهای شما را بسته اند ، نشانة آن است كه در زندگی با سختی و مشكلاتی مواجه می شوید . اما اگر بتوانید در خواب دستهای خود را آزاد كنید علامت آن است كه دیگران را مجبور می كنید تا از فرامین شما اطاعت كنند .
برچسب ها: تعبیر ابن سیرین، تعبیر خواب، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب دزد، تعبیر خواب دیدن دزد در خانه، تعبیر دزد در خواب، تعبیر دیدن دزد، تعبیر دیدن دزد در خواب، تفسیر خواب دزد، تفسیر دیدن دزد در خواب، خواب دزد، خواب دیدن دزد، دزد، دزد در خواب، دیدن خواب دزد، معنی خواب، معنی خواب دزد، معنی دزد در خواب، تعبیر خواب دیدن دست بریده شده یا زخمی، تعبیر خواب دیدن دستان پشمالو، تعبیر خواب دست او ببریدند، تعبیر خواب دست، تعبیر خواب دیدن دست در خانه، تعبیر دست در خواب، تعبیر دیدن دست، تعبیر دیدن دست در خواب، تفسیر خواب دست، تفسیر دیدن دست در خواب، خواب دست، خواب دیدن دست، دست، دست در خواب، دیدن خواب دست، معنی خواب دست، معنی دست در خواب، تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی، تعبیر خواب لوک اویتنهاو، تعبیر خواب ابراهیم كرمانی، تعبیر خواب جابر مغربی، تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام، تعبیر خواب حضرت یوسف،
ارسال توسط admin
تبلیغات


آرشیو مطالب
نظر سنجی
از کدام مطالب ما بیشتر راضی بودید؟؟امکانات جانبی